değerleme ölçüleri

« Sözlük Dizinine Dön

Değerlemeye esas alınan ölçüler. Başlıca değerleme ölçüleri şunlardır: maliyet bedeli, borsa rayici, tasarruf değeri, kayıtlı değer, itibari değer, vergi değeri, rayiç bedel ve emsal bedeli. İktisadi kıymetler, niteliklerine göre bu ölçülerden yararlanarak değerlendirilirler. Bir iktisadi kıymetin elde edilmesi veya değerinin artırılması amacıyla yapılan ödemeler ile bunlarla ilgili tüm giderlerin toplamına maliyet bedeli; gerek menkul kıymetler ve kambiyo borsasına, gerekse ticaret borsalarına kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin, değerlemeden önceki son işlem gününde borsadaki ortalama değerine borsa rayici; bir iktisadi kıymetin değerleme gününde sahibi için arz ettiği gerçek değere tasarruf değeri; bir iktisadi kıymetin, işletmenin muhasebe kayıtlarında gösterilen hesap değerine mukayyet ya da kayıtlı değer; her türden senetler ile sermaye payı ve tahvillerin üzerinde yazılı olan değere itibari değer veya nominal değer; bir iktisadi kıymetin değerleme günündeki normal alım satım değerine rayiç bedel; gerçek bedeli olmayan veya bilinmeyen, yahut doğru olarak tespit edilemeyen bir malın, değerleme gününde satılması halinde benzerlerine kıyasla sahip olacağı değere de emsal bedel denir.

İngilizcesi:
valuation criteria
« Sözlük Dizinine Dön