İslami terminolojide, Hz. Muhammed’in sünnetini takip eden ve Hanefilik, Şafilik, Hanbelilik ve Malikilik’ten oluşan dört büyük mezhebin ortak adı. bkz. Şiilik, Sünnilik.

İngilizcesi:
the orthodox Islam/ahl-i sunnah