Etnisite. Dil, kültür, gelenek ve görenek bakımından birbirine bağlı ve genellikle aynı soydan gelen bireylerin oluşturduğu, görece küçük ölçekli insan topluluğu. bkz. etnik ayrımcılık.

İngilizcesi:
ethnic group