Bağnazlık. Bir felsefi, siyasi, ideolojik görüşe veya bilimsel iddiaya karşı sorgulamaksızın ve eleştirmeksizin tam teslimiyet; bir görüş veya tavrın şiddete bile başvuracak ölçüde hararetli savunuculuğunu yapmak. Benimsenen bir görüş, düşünce veya tavrın tartışmaya açmadan, bütün eleştirilerin dışında tutarak savunulması. Ateşli taraftarlık; körü körüne bağlılık. Böyle bir tavır içinde olan kişiye de fanatik denir.

İngilizcesi:
fanatism/fanaticism