Bireylerin toplumsal işbölümü çerçevesinde yerine getirdikleri, karşılığında ücret verilsin veya verilmesin, üretime katkı niteliği taşıyan her türlü etkinlik. Tarım, hayvancılık, madencilik gibi doğrudan hammadde elde etmeye yönelik işlere birincil işler; el sanatları, halıcılık, çömlekçilik, zanaatçılık gibi yoğun insan bilgi ve becerisi gerektiren işlere ikincil işler; mal üretiminden ziyade hizmet üretiminin söz konusu olduğu işlere üçüncül işler; bir işin yürütülebilmesi için gerekli bilgi, görgü ve deneyime de iş kültürü denir.

İngilizcesi:
job /work