1. İslami radikalizm. Müslümanların yaşadığı coğrafyalarda kurulu bulunan, ancak kaynağını İslami ilkelerden almayan siyasal rejimlerin ve İslami olmayan yapıların ortadan kaldırılıp siyasal, kültürel, hukuksal ve ekonomik alanlarda köklü değişiklikler yaparak İslam’ın yaşanabilir bir din haline gelebileceğini savunan görüş. 2. Özellikle 1979 İran İslam Devriminden sonra literatürde yoğun olarak kullanılmaya başlanan, İslamı baskın bir siyasal söylem içinde ifade etme, siyasi otoritenin İslamileştirilmesini öncelikli sorun olarak algılama ve ıslahatçı-reformist yöntemleri reddederek köktenci İslami çözümler peşinde koşma tavrını ifade eden kavram.

İngilizcesi:
Islamic radicalism