kanun hükmünde kararname

« Sözlük Dizinine Dön

KHK. Yasa gücünde kararname. Kanunun yaptırım gücüne sahip yasal düzenleme. Yürütmenin güçlendirilmesini sağlamak amacıyla, yasama organından amaç, ilke, kapsam ve kullanım süresini belirleyen bir yasa ile yetki alan bakanlar kurulu veya başkanlık makamının, sıkıyönetim ve olağanüstü haller istisna olmak üzere, anayasanın garanti altına aldığı temel hak ve özgürlüklerin dışında kalan konularla ilgili çıkardığı kararnameler.

İngilizcesi:
statutory decree
« Sözlük Dizinine Dön