refah ölçütleri

« Sözlük Dizinine Dön

Sosyal refah kriterleri. Bir iktisat politikasının uygulanmasının sonuçta toplumsal refahı artırıp artırmadığının nasıl anlaşılabileceğine ilişkin olarak geliştirilmiş olan ölçütler. Belli başlı refah kriterleri şunlardır: 1. Pareto optimumu: Hiç kimsenin refah düzeyini azaltmadan belirli bir kesimin refahının artırılabilmesi, toplumsal refahın artması anlamına gelir. 2. Kaldor-Hicks kriteri: Bir politikanın sonucundan olumlu etkilenenler, zarar görenlerin zararını telafi ettikten sonra hâlâ ortada pozitif bir fark varsa, toplumsal refah artmış demektir. 3. Gelir dağılımı kriteri: Bir politika sonuçta daha eşit bir gelir dağılımı sağlıyorsa, refah artmış demektir.

İngilizcesi:
welfare criteria
« Sözlük Dizinine Dön