uluslararası işbölümü

« Sözlük Dizinine Dön

Uluslararası alanda ülkelere çeşitli sosyal, iktisadi, hukuksal ve siyasal işlevler yükleyen ve doğal olarak daha çok siyasi-askeri gücü elinde bulunduran egemen devletlerin çıkarları doğrultusunda biçimlendirilen işbölümü. Azgelişmiş ülkelerin gelişmiş ülkelere ucuz hammadde sağlamaları; sanayi mamulleri için pazar olmaları, kıymetli maden ve sanayi girdileri açısından zengin bölgelerin kontrolü gibi siyasi-askeri ittifaklarla her ülkenin üstleneceği rollerin belirlenmesi.

İngilizcesi:
international division of labor
« Sözlük Dizinine Dön