aktifler

« Sözlük Dizinine Dön

Bir ticari işletmenin sahip olduğu maddi ve gayri maddi iktisadi değerlerin tümü. İşletme bilançosunun sol tarafında yer alan aktifler, döner varlıklar ve duran varlıklar olmak üzere iki ana grupta toplanır. Duran varlıklar, bağlı değerler ve sabit değerlerden oluşur. Nakdi değerler ile bilanço tarihini izleyen bir yıl içinde satılarak paraya çevrileceği veya kullanılarak tüketileceği varsayılan varlık kalemlerine (kasa, banka, alacaklar, stoklar, tahviller..) döner değerler ya da döner varlıklar; yine bilanço tarihini izleyen bir yıl içinde nakde çevrilmeyeceği düşünülen ya da bir yıldan uzun vadelere bağlanmış olan varlıklara bağlı değerler; orta ve uzun vadede sabit bulunacağı kabul edi­len maddi (binalar, arsa ve araziler, ma­kinalar..) ve gayri maddi (patent hakları, know-how..) iktisadi kıymetlere de sabit değerler denir.

İngilizcesi:
assets
« Sözlük Dizinine Dön