bilimsel yöntem

« Sözlük Dizinine Dön

1. Gözlemlenebilir olgu veya olayların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklamak için veri toplamaya, onları çözümlemeye, elde edilen olası ilişkileri mantıksal tutarlılık içinde bir araya getirip teoriler geliştirmeye ve bu teorileri sınamaya imkân sağlayan usuller sunan kurallar. 2. Güvenilir, sağlam bilimsel bilginin elde edilmesi için kullanılan yöntem. Buna göre bilimsel bilgi gözlem, deney, genelleme ve bu genellemelerin duyu organları yoluyla doğrulanmasıyla elde edilebilir. Teorik olarak, bilimsel yöntem beş aşamada gerçekleştirilir. İlk aşamada, üzerinde düşünülen yahut çözülecek problem tanımlanır. İkinci aşamada, daha önceki bilimsel teoriler ve bulgular çerçevesinde problem yeniden formüle edilir. Üçüncü aşamada, problemin çözümüne ilişkin hipotezler geliştirilir. Dördüncü aşamada, hipotezlerin sınanabilmesi için gerekli sınama usulleri belirlenerek gerekli veriler toplanıp gözlemler yapılır. Beşinci aşamada ise, verilerin hipotezi doğrulayıp doğrulamadığı sınanır. Eğer hipotez doğrulanıyorsa mevcut teorinin açıklayıcı olduğu kabul edilir, fakat doğrulanmıyorsa hipotez yanlış kabul edilerek reddedilir ve yeni hipotezler geliştirilir. bkz. bilimsel devrim, paradigma, mantıksal pozitivizm, eleştirel akılcılık, yanlışlamacılık.

İngilizcesi:
scientific method
« Sözlük Dizinine Dön