bütçe

« Sözlük Dizinine Dön

1. Gelir ve gider dengesinin ayarlandığı belge; belirli amaçların gerçekleştirilebilmesi için tahsis edilebilecek kaynakların toplamı. 2. Daha özelde, kamu finansmanı bağlamında, kamu kesiminin bir sonraki mali dönem için yapacağı harcamaları içeren ve parlamenter demokrasilerde yasama organının yürütme organına kamu harcaması yapma ve kamu gelirlerini toplama konusunda verdiği yetkiyi gösteren belge; hükümet bütçesi, devlet bütçesi. Bütçe harcamalarının bütçe gelirlerini aşması durumunda aradaki negatif farka bütçe açığı; gelirlerin harcamalardan daha yüksek olması durumunda aradaki gelir fazlasına bütçe fazlası; harcamaların gelirlere eşit olması durumuna da bütçe dengesi denir. Bir başka ifadeyle gideri gelirinden fazla olan bütçeye açık bütçe; geliri giderini aşan bütçeye fazla (veren) bütçe; geliri giderine eşit bütçeye de denk bütçe denir.

İngilizcesi:
budget
« Sözlük Dizinine Dön