özelleştirme

« Sözlük Dizinine Dön

Kamu kesiminin finansman ihtiyacının karşılanması, hazineye gelir sağlanması, sermaye piyasasının geliştirilmesi, verimliliğin arttırılması, serbest piyasa ekonomisinin güçlendirilmesi ve daha genelde kamu sektörünün küçültülerek devletin ekonomideki ağırlığının azaltılması gibi amaçlarla mülkiyeti kamuya ait ekonomik kuruluşların halka arz, blok satış vb. çeşitli yollarla özel kişi veya kuruluşlara devredilmesi.

İngilizcesi:
privatization
« Sözlük Dizinine Dön