İbni Sina ve İbn Rüşd

İbni Sina ve İbn Rüşd
Bu çalışma İslam Rönesansı’nın iki önemli düşünürü İbni Sina’nın (980-1037) ve İbni Rüşd’ün (1126-1198) felsefelerinin belirlenimci olup olmadığını araştırmaktadır. İslam ve Avrupa Rönesanslarını şekillendirmiş bu iki düşünürün fizik ve metafizik görüşlerini inceleyerek doğadaki rastlantısal olayların yanı sıra, maddeye ve ilahi takdire dair fikirlerini tetkik eder. Bunun yanında İslam düşüncesindeki Aristotelesçi ve Yeni Platoncu felsefeler ve kelam gibi ilahiyat gelenekleri üzerindeki etkilerini ve bu düşünce okulları ve gelenekler ve genel felsefe tarihi içindeki yerlerini ortaya koymaktadır.…

İslam düşüncesi, özellikle de Ibn Sina ve Ibn Rüşd, Kahire Amerikan Üniversitesinde felsefe doçenti olan yazar Catarina Belo’nun akademik hayatımn önemli uğraş alanlarının başında gelmektedir. Belo bu çalışmasında belirlenimcilik (determinizm) kavramı, rastlantı, madde ve zorunluluk, göksel nedensellik konularında İbn Sina ve İbn Rüşd’ün düşüncelerini biri giriş olmak üzere dört ayrı bölümde karşılaştırmalı olarak incelemektedir. Ayrıntılı dipnotlar ve açıklamalar kitabın anlaşılmasına yardımcı olabilecek zenginliktedir. Eseri İngilizceden dilimize Öndercan Muti çevirmiş. Ayrıntı yayınları, 255 sayfa.