Muhammed Ebu Zehra’nın diğer büyük imam, İmam Şafii ile ilgili kitabı da alanındaki nadir çalışmalardan biridir. Bu kitapta da Şafii Fıkhı ve Usulünü en geniş ayrıntıda bulmak mümkün. Müellifin önsözündeki şu önemli notunu da kaydetmek gerekir: “ Çünkü, usul-ü fıkıh ilmi, bu kuralları İmam-ı Şafiiye borçludur. Bunları ortaya çıkarması ve açıklaması bakımından bu ilmin kurucusu sayılmıştır. Şafii hakkındaki bu etüdümüzde bu prensipleri ilk onun kurduğunu söyleyerek onun hakkını vermeliyiz. Onun çıkardığı bu istinbat, yani hüküm çıkarma kaideleri, onun mezhebinin hüküm esasları ve usulü olmuştur.” Diyanet İşleri Başkanlığının bu kitabı da ilk baskı tarihi 1963 Yılıdır. Bu temel ve konusundaki en temel kaynağın da yeni bir tercümesi daha anlamlı olurdu.

Muhammed Ebu Zehra’nın Ebu Hanife kitabı, İmam-I  Azam Ebu Hanife ile ilgili; hayatı, künyesi, eğitimi ve en geniş kısmı metodolojisi ile ilgili yazılmış en önemli kitap, en önemli kaynak olma özelliğini korumaktadır. Büyük fakih ve mezhep imamımızın özellikle Fıkhı ve Fıkıh Usulü, içtihat yöntemi ile ilgili çok derin bir çalışmadır. Müellif önsözünde bunu şöyle ifade eder: “Bu işe evvela: Hüküm çıkarırken mukayyet olduğu umumi usülleri, fıkıhtaki metodunu beyan etmekle başladık. Zira bunlar, onun ahkamda açtığı çığırın içtihat yolunu gösterir. İmam-I Azam Ebu Hanife ve onun fıkıh ve fıkıh usulünün İslam Hukuku ve metodolojisinde ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Çağamızda bunun Müslümanlar için çok önem taşıdığını da vurgulamak gerekir… Bu kitabın ilk baskısı 1960 Yılında yine Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılmıştır. Bu baskı daha sonra yenilenmiştir. 1971 Yılında Üçdal Neşriyat tarafından yayınlanmıştır. O günden bugüne tekrar yayınlanmamış ve İmam-I Azam’la ilgili bu çapta başkaca bir kitap da yayınlanmamıştır, ne telif, ne tercüme. Nihayet, geçen yılın sonunda, bu boşluk görülerek aynı önemli eser tekrar yayınlanmıştır. Tabii, tercüme de eskiyebiliyor, bu kitap için de tercüme eskimesi geçerli, Diyanet İşleri Başkanlığı bu önemli ve güzel baskıyı yaparken yeni bir tercüme de yaptırsa daha da değerli olurdu. Yine de, çok aranan bu kitabın yeni bir içindekiler tasnifi ve daha temiz bir baskı ile sunulması önemlidir.