İki farklı bilgi yönteminin, örneğin dinsel bilgi ile felsefi bilginin, sonuçta birbirine indirgenemez, bazen de birbiriyle çelişen doğrularının olabileceği görüşü. Buna göre felsefi olarak doğru olabilen bir vargı veya sonuç dini açıdan yanlış olabilir ve bu ikisi arasında birbirine indirgenerek bir orta yol bulunamayabilir.

İngilizcesi:
double truth