Sosyal BİLİMLER ve Sosyal BİLİM ÖĞRETİM MİMARİSİ Çalışmaları.

Sosyal bilimlerin insan ve toplum için öneminden söz edilmekle birlikte, gerek sosyal bilim alanlarındaki araştırmalarda ve gerekse sosyal bilim öğretiminde sözü edilen önem çerçevesinde ne denli hareket edildiği sorgulanabilir. Modernite bağlamında insanlık tarihinin çok uzunca bir kısmını görmezden gelip, sadece yaklaşık son iki yüzyılı referans alan modern sosyal bilim çabaları, hem araştırma ve akademik çalışma alanlarını yönlendirmiş hem de bireysel ve toplumsal farklılıkları yok saymak suretiyle birbirinin aynı sosyal bilim öğretim yaklaşımlarını baskın hale getirmiştir. Bu baskın anlayış hemen her sosyal bilim alanında baskın kültürden kaynaklı teorilerin geçerli olduğu kabulüne yol açarken, sosyal bilim öğretiminde aşırı uzmanlaşmış bir öğretim mimarisini de olmazsa olmaz yönteme indirgemiştir.

Bu baskın yaklaşımın takip eden sosyal bilimciler ile toplumlar tarafından benimsenmesiyle birlikte farklı kültürler için geliştirilmiş teorilerin tüm kültürler ve toplumlarda test edilme çabasına indirgenmiş bir sosyal bilim araştırma yaklaşımı ortaya çıkmıştır. Aşırı uzmanlaşmanın da etkisiyle birlikte oldukça dar bir perspektife yönelen sosyal bilimcilerin sosyal bilim öğretiminde de bu bakış açısından kaynaklı ufuk daralmalarının artarak yaşandığı söylenebilir. Böylesi bir yaklaşım ve yöntemle sunulmaya çalışılan sosyal bilim öğretiminde ise öğrencilerin ağırlıklı olarak kendilerini mesleğe hazırlayan bir öğretimi benimsemelerinin önü açılmıştır. Ülkemiz de Batıya özenti biçiminde tezahür eden modernleşme eğilimlerinin etkisinde, sosyal bilim alanlarında ağırlıklı olarak takip eden konumundadır. Bu durum hala böyle olmaya devam etmektedir. Sosyal bilim yapma ve sosyal bilim öğretiminde son iki yüzyıldır, yukarıda ifade dilmeye çalışılan bu hususlarla yüzleşme bakımından, bazı istisnalar dışında, yeterince bir çabanın olmadığını ifade etmek sanırım hatalı bir değerlendirme olmayacaktır.

Ülkemizde sosyal bilimlerin araştırma ve öğretiminin daha güçlü hale gelmesine katkı amacına yönelik amaçla kurulmuş olan Ankara Sosyal Bilimler Vakfı bünyesinde gerçekleştirilen faaliyetler yanında, sosyal bilimlerde araştırma ve sosyal bilim öğretim mimarisine katkı anlamında görüş, değerlendirme ve önerilerin kapsamlı olarak bir araya getirilmesi de amaçlanmaktadır. Bu amaca yönelik olarak açık kürsü olarak da değerlendirilebilecek bu platforma, konuyla ilgili her türlü katkıyı beklediğimizi ifade etmek isteriz. Bu platformda birikecek görüş, değerlendirme ve öneriler bağlamında konuyla ilgili çalıştay düzenlenmesi ve rapor yazımı da öngörülmektedir. Bu platformun bir amacı da sosyal bilim öğretim mimarisi ve araştırmalarına ilişkin tecrübe paylaşımının etkileşimli olarak sağlanabilmesidir.

Bu kapsamda her türlü katkıya açık olduğumuzu ifade etmek isteriz.

Bilgi için sosyalbilimogretisiprojesi@sosyalbilimlervakfi.org