bilanço

« Sözlük Dizinine Dön

Bir işletmenin belirli bir andaki durumunu varlık-kaynak ya da aktif-pasif dengesi içinde gösteren mali tablo. Bir ekonomik birimin belirli bir tarihteki varlıkları ile borçları ve işletme sahiplerinin işletme üzerindeki haklarının parasal değerlerini bir arada gösteren finansal tablo. Bilanço, işletmelerin mali bünyeleri hakkında bilgi veren en önemli finansal tablolardan birisidir. Bilançonun sol kanadında yer alan aktif tablosunda mevcut varlıklar ile alacaklar ve varsa zarar; sağ kanadında yer alan pasif tablosunda ise borçlar ile özkaynaklar ve varsa kâr gösterilir. Aktif toplamı ile borçlar toplamı arasındaki fark işletmenin özsermayesini oluşturur. Özsermaye, özvarlık ya da özkaynaklar olarak da anılır. Özsermayenin de pasif tablosuna kaydedilmesiyle aktif-pasif tarafları eşitlenmiş, diğer bir deyişle, varlık-kaynak dengesi sağlanmış olur.

İngilizcesi:
balance sheet
« Sözlük Dizinine Dön