Frankfurt okulu

« Sözlük Dizinine Dön

1920’li yıllarda Frankfurt’ta kurulan ve aralarında M. Horkheimer, T. Adorno, E. Fromm, H. Marcuse gibi önemli düşünürlerin de bulunduğu, kapitalist sisteme ve onun ürünü olan kurum, tutum ve davranışlara eleştirel bir yaklaşım sergileyen; temelde K. Marks’dan etkilenen ancak onun toplum teorisinin tümüyle doğru olmadığını düşünerek varoluşçu, Freudçu veya Weberci tezlerle Marksist yaklaşımlar arasında uzlaşma noktaları kurmaya çalışan, ortaya çıkan gelişmelerin ışığında Marks’ı yeniden yorumlayan düşünce ekolü. bkz. eleştirel teori.

İngilizcesi:
the Frankfurt school
« Sözlük Dizinine Dön