işsizlik

« Sözlük Dizinine Dön

Toplam çalışabilir işgücünden belirli bir bölümünün bulamaması nedeniyle çalışma yaşamı dışında kalması. İşi olmama hali. Bir insanın işsiz sayılabilmesi için 3 özelliğe sahip olmalıdır: 1. İşi yok, 2. İş arıyor, 3. Bulsa çalışmaya hazır. Çalışamayacak durumda olanlar ile aramayanlar işsizliğin kapsamı dışındadır. Bu çerçevede, işsizlik kapsamına giren nüfusun toplam işgücüne oranına işsizlik oranı; mevcut ücret düzeyi ve çalışma koşullarında çalışmak istendiği halde bulunamamasına, başka bir deyişle bireylerin kendi iradeleri dışında işsiz kalmalarına açık işsizlik veya gayri iradi işsizlik; geçerli ücret düzeyi veya çalışma koşulları beğenilmediği için bulunamaması durumuna iradi işsizlik veya gönüllü işsizlik; emek piyasasındaki organizasyon ve bilgi eksikliği, işgücünün hareket yetersizliği gibi nedenlerle, arayanlarla işgücü talep edenler arasında uyum sağlanamaması sonucu ortaya çıkan işsizliğe geçici işsizlik veya friksiyonel işsizlik; ekonomideki konjonktürel dalgalanmalara bağlı olarak ortaya çıkan, durgunluk dönemlerinde artıp canlılık dönemlerinde nispeten azalan işsizlik türüne dönemsel işsizlik veya konjonktürel işsizlik; üretim sürecinde istihdam edilmiş işçilerden bir kısmının, çalıştıkları işkolundan alınıp başka bir işkolunda istihdam edilmeleri durumunda ayrıldıkları işkolunun toplam çıktısında bir azalmanın söz konusu olmamasıyla beliren, yani çalıştığı yerin üretimine hiçbir katkısı olmayan işçilerin bulunması halini ifade eden işsizlik türüne gizli işsizlik; hızlı nüfus artışı ile üretim faktörlerinin gelişimi arasındaki uyumsuzluk, toplam talepteki kaymalar, uluslararası rekabet ya da talep yetersizliğinin yanı sıra sermaye donanımının yetersiz olmasından kaynaklanan ve sürekli bir nitelik taşıyan, iktisadi yapının ayrılmaz bir parçası haline gelmiş işsizlik türüne de kronik işsizlik veya yapısal işsizlik denir.

İngilizcesi:
unemployment
« Sözlük Dizinine Dön