mezhep

« Sözlük Dizinine Dön

Bir dini inanışın farklı yorumlarını benimseyen alt kolları. Başlıca Hristiyan mezhepleri Katoliklik, Ortodoksluk ve Protestanlık; başlıca İslam mezhepleri Sünnilik, Alevilik ve Şiilik; İslam dünyasının genelinde daha yaygın olan başlıca Sünni mezhepler ise Hanefilik, Şafiilik, Malikilik ve Hanbeliliktir.

İngilizcesi:
sect
« Sözlük Dizinine Dön